Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Kendali Saham

Nama Perseroan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali
Dewan Komisaris Direksi Dewan Komisaris Direksi
Bunjamin J. Mailool v   v  
Alexander S. Rusli v      
Hadi Cahyadi v      
Jeffrey K. Wonsono v      
Henry J. Liando v      
Adrian Suherman   v    
Agus Arismunandar   v    
Fendi Santoso   v    
Jerry Goei   v